NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Korenica

DOM ZDRAVLJA Korenica na temelju Odluke Upravnog vijeća od 16. studenoga 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Doma zdravlja Korenica

I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva u struci,
 3. da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 4. da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica,odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Dom zdravlja ima poslovni odnos,
 5. da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Doma zdravlja,
 6. da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda,
 7. da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja),
 8. da Dom zdravlja protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

II. Kandidati/kandidatkinje su obvezni, uz pismenu prijavu, priložiti slijedeću dokumentaciju :

 • životopis,
 • ovjerenu Izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točke I. pod točke 3., 4. i 5.,,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna Odluka disciplinskih tijela Komore.
 • uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede

obveza iz radnog odnosa,

 • domovnicu (u preslici),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku, ne stariji od dana objave ovog natječaja),
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde dosadašnjih poslodavaca ili

              preslike ugovora o radu)

III. Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju natječaja.

IV. Pismene prijave podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave slati poštom na adresu :

DOM ZDRAVLJA Korenica, Zagrebačka 41, 53230 Korenica, s naznakom „Natječaj za

izbor ravnatelja – ne otvarati“, ili se mogu predati osobno u pisarnicu Doma zdravlja Korenica.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

DOM ZDRAVLJA KORENICA

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH