Natječaj – za radno mjesto:  doktor dentalne medicine (m/ž)- 1 izvršitelj/ica

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

Klasa:112-03/22-01/01

Urbroj:2125/55-01-22-01

Korenica, 10.01.2022

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva o zapošljavanju KLASA:100-01/21-03/78, Urbroj:534-03-1-1/6-21-06, od 23.12.2021. godine ) raspisujem

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na nedređeno vrijeme za radno mjesto:

 doktor dentalne medicine (m/ž)- 1 izvršitelj/ica –nositelj tima

mjesto rada: Donji Lapac

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • stomatološki fakultet/studij dentalne medicine (VSS),
 • oložen stručni ispit ( samo za one koji su imali obvezu polaganja istog),
 • odobrenje za samostalan rad od nadležne komore,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada na računalu,
 •  vozačka dozvola B kategorije,

Uz pisanu prijavu kandidati su obavezni priložiti:    

 • Životopis,
 • preslik domovnice,
 • preslik diplome,
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • presliku  odobrenje za samostalan rad
 • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu (ne starije od 1 mjeseca)
 • liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti  
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca)

 Rok za podnošenje molbi je 10 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Korenica te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Korenica kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sinvaliditetom.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenje Odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Korenica zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Korenica, Zagrebačka 41, 53230 Korenica, s naznakom:” Prijava na natječaj za doktora dentalne medicine”

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.

                                                                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                                                                                Ivan Furlan,dipl.oec.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH