Natječaj za prijem u radni odnos

Klasa: 510-03/15-05
Urbroj: 2125/55-15-32 od 22. I. 2015. (258)
Sukladno odredbi članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica, ravnatelj Doma zdravlja Korenica raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:

 1. doktor medicine – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme kao zamjena za ravnatelja u vrijeme obavljanja dužnosti ravnatelja u trajanju od 16 mjeseci (do isteka mandata) u ordinaciji
  obiteljske medicine Korenica.
  Uvjeti:

  • završen medicinski fakultet – VSS
  • položen stručni ispit
  • licenca
  • radno iskustvo jedna (1) godina.

  Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • preslik domovnice
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
  • dokaz o položenome stručnom ispitu
  • preslik licence
  • životopis
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja (izvornik ili preslik)
  • preslik potvrde HZMO – elektronički zapis.
 2. vozač u sanitetskom prijevozu – 1 izvršitelj/izvršiteljica, rad na neodređeno vrijeme (mjesto rada Korenica).
  Uvjeti:

  • SSS prometnog smjera, vozač motornog vozila, ili KV vozač
  • položena B i C-kategorija
  • jedna (1) godina radnog iskustva.

  Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • preslik domovnice
  • preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom ispitu za KV vozača
  • preslik vozačke dozvole
  • preslik domovnice
  • životopis
  • preslik potvrde HZMO – elektronički zapis
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik).

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima podnose se na adresu: Dom zdravlja Korenica, 53230 Korenica, Zagrebačka 41, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Dom zdravlja pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Dom zdravlja Korenica

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH