NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. vozač/vozačica u djelatnosti  sanitetskog  prijevozu

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2125/55-01-22-01

Korenica, 14.10.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA 100-01/22-03/115,URBROJ: 534-03-1-1/3-22-06 od 03.listopada 2022.godine Dom zdravlja Korenica raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. vozač/vozačica u djelatnosti  sanitetskog  prijevozu – 1 izvršitelj/ica,   na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Korenica

Uvjeti :

–           SSS prometnog ili cestovnog smjera, VKV/KV

–           vozački ispit B i C kategorije

–           najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim  poslovima   

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

–           životopis

–           domovnicu

–           dokaz o  stručnoj spremi

–           preslika vozačke dozvole

–           elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu

–           liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti      

–           uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci ( izvornik )

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Korenica.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruju prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Korenica kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sinvaliditetom.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenje Odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Korenica zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu:  Dom zdravlja Korenica, Korenica, Zagrebačka 41, uz naznaku „ PONUDA NA NATJEČAJ“- vozač/vozačica u sanitetskom prijevozu.

Rok za dostavu ponuda: 8 dana.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.    

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Korenica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

                                                                                                Ravnatelj:

                                                                                                Ivan Furlan, dipl. oec.

                                                                                                _________________________

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH