NATJEČAJ Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA:112-02/22-01/03

Urbroj:2125/55-01-22-01

Korenica, 06.12.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA:100-01/22-03/115, URBROJ:534-03-1-2/5-22-08 od 25. studenog 2022. Dom zdravlja Korenica raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:

medicinska sestra/ tehničar/zdravstveni radnik (m/ž) u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Mjesto rada: Donji Lapac

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

– SSS medicinska sestra/tehničar/zdravstveni radnik u trajanju od 5 godina, ili SSS medicinska sestra/tehničar u  trajanju od 4 godine, pripravnički staž u trajanju od 1 godine i položen stručni ispit,

–  odobrenje za samostalan rad od nadležne komore,

–  najmanje jedna godina radnog iskustva

–  vozački ispit B kategorije

–   poznavanje rada na računalu

Ponudi treba priložiti:

–  životopis

–  domovnicu

–   dokaz o  stručnoj spremi

–   odobrenje za samostalan rad

–   preslika vozačke dozvole

–  elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu

–  liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti

–   uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci ( izvornik )

                Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Nposebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost  u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

                           Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

                          Prijave na natječaj  predaju se,u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno na adresu:  Dom zdravlja Korenica, Korenica, Zagrebačka 41, s naznakom „Za natječaj“. Rok za dostavu ponuda: 8 dana ( 06.12.2022. – 14.12.2022.) O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Korenica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

                                                                                                                                         DOM ZDRAVLJA KORENICA

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH