NATJEČAJ Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

DOM ZDRAVLJA KORENICA

Korenica, Zagrebačka 41

KLASA:112-01/23-01/01

Urbroj:2125-55-23-01-02

Korenica, 05.06.2023.

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica raspisujem

NATJEČAJ

Za prijem 1 radnika/ice za rad na neodređeno vrijeme

Naziv radnog mjesta:      

Vozač/vozačica u djelatnosti sanitetskog prijevoza

Mjesto rada: Korenica

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • SSS prometnog ili cestovnog smjera, VKV/KV
  •  vozački ispit B i C kategorije,
  •   najmanje jedna godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:    

  • životopis
  • domovnicu
  • dokaz o  stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( potvrda prethodnog poslodavca ili preslika ugovora o radu gdje je naznačeno da su obavljani poslovi vozača i sl. )
  • presliku važeće vozačke dozvole
  • elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu            
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci ( izvornik )

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost  u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Prijave na natječaj  predaju se,u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno na adresu:  Dom zdravlja Korenica, Korenica, Zagrebačka 41, s naznakom „Za natječaj“.

Rok za dostavu ponuda: 8 dana  od dana objave na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Doma zdravlja Korenica.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.   

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Korenica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOM ZDRAVLJA KORENICA

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH