JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila

DOM ZDRAVLJA KORENICA, 53230 Korenica, Zagrebačka 41,
tel:053 756 270, e-mail: info@domzdravljakorenica.hr

Klasa: 406-01/20-01/01 URBROJ: 2125/55-27-20 Korenica, 17.12.2020.

Dom zdravlja Korenica, na temelju Odluke o prodaji sanitetskog vozila marke  Volkswagen Transporter C-2221030 model: 2.5 TDI C, vrsta vozila: M1 (Klasa:406-01/20-01/01, Urbr.: 2125/55-26-20, od 17.12.2020. godine), oglašava:

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila

I. PREDMET PRODAJE

Dom zdravlja Korenica, Zagrebačka 41, Korenica (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) prodaje rabljeno vozilo:

VW transporter 2.5 TDI, vrsta vozila M1, sanitetsko vozilo, godina proizvodnje 2008, u prometu od 07.04.2008.g., broj šasije: WV2ZZZ7HZ8H091809, boja: višebojni, inventurni broj: 200267, obujam motora 2461 cm3, snaga motora 128 KW, vrsta motora: diesel, prijeđeno 530 000 km. Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 10.000,00 kn, a temelji se na procijeni vrijednosti motornog vozila izrađenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka prometne struke.

II. EVIDENCIJSKI BROJ PRODAJE
Evidencijski broj prodaje P-01-20.

III. NAČIN I UVIJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 500,00 kuna (5% od početne cijene) na račun Doma zdravlja Korenica: 
BAN: HR64 23400091110276694, model 01, OIB Ponuditelja, opis plaćanja „Jamčevina za kupnju vozila P-01-20“.
Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Izabranom ponuđaču jamčevina se uračunava u cijenu. Ako odabrani ponuđač ne uplati ugovoreni iznos u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Pored ugovorene cijene ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove.

Nakon što ponuditelj dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, u roku od 8 dana izvršiti će se sklapanje kupoprodajnog ugovora te je dužan u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave oglasa na web stranici Doma zdravlja Korenica od 17. prosinca 2020. godine, a najkasnije do 22. prosinca 2020.  godine u 12,00 sati.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu:  DOM ZDRAVLJA KORENICA, ZAGREBAČKA 41, 53230 KORENICA, s naznakom „Ponuda za kupnju službenog automobila P-01-20 – ne otvarati“, ili osobno na navedenu adresu.
Obrazac ponude može se preuzeti na web stranci: www.domzdravljakorenica.hr

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati i evidentirati će se kao zakašnjele te neotvorene vratiti pošiljatelju bez odgode.
Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem, u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

V. TROŠKOVI NATJEČAJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja.
Sve dodatne informacije o ponuđenom vozilu zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 08,00 do 12,00 na kontakt broj 053/756-270, odnosno na e-mail info@domzdravljakorenica.hr
Vozilo će se moći pogledati radnim danom do isteka roka za dostavu ponuda od 08,00 do 12,00 sati na adresi Zagrebačka 41, Korenica uz prethodnu najavu na gore navedeni kontakt. 

VI. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponude.
Otvaranje ponuda neće biti javno, a ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva imenovanog za postupak prodaje vozila.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

VII. OBAVIJEST O REZULTATIMA ODABIRA

Svi ponuditelji o ishodu natječaja biti će obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Dom zdravlja Korenica

                                                                                               Ravnatelj:
Ivan Furlan, dipl. oec.

                                                                                               _________________________

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH