Statut Doma zdravlja Korenica

Na temelju odredbe članka 58. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica, na sjednici održanoj dana 19.09.2013. donijelo je

S T A T U T
DOMA ZDRAVLJA KORENICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom Doma zdravlja Korenica (u daljnjem tekstu Statut) sukladno zakonu uređuje:

 • status,
 • naziv, sjedište i pečat,
 • djelatnost Doma zdravlja Korenica, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, ustrojstvo Doma zdravlja Korenica,
 • tijela Doma zdravlja Korenica i njihov djelokrug, opći akti,
 • imovina Doma zdravlja Korenica, javnost rada,
 • poslovna i profesionalna tajna,
 • nadzor nad radom Doma zdravlja Korenica,
 • druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Doma zdravlja Korenica.

Članak 2.

Osnivač Doma zdravlja Korenica je Ličko-senjska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Dom zdravlja Korenica osnovan je 1997. godine i upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod posl.br.: Tt.97/146-4 / MBS- 060043326 od 11. travnja 1997. godine.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT

Članak 3.

Dom zdravlja Korenica je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: DOM ZDRAVLJA KORENICA.

Naziv Doma zdravlja Korenica je istaknut na zgradi Doma zdravlja, odnosno na objektima područnih ambulanti u kojima se obavlja djelatnost Doma zdravlja.

Članak 4.

Sjedište Doma zdravlja Korenica je u Korenici, Zagrebačka 41.

O promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Korenica odlučuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak 5.

Dom zdravlja Korenica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem Doma zdravlja, promjera 30 mm.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa Zakonom.

Štambilj Doma zdravlja Korenica je četvrtastog oblika, veličine 60 x 30 mm, a sadrži naziv, sjedište Doma zdravlja Korenica, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i prijema pismena.

Štambilj se koristi za svakodnevno poslovanje. Svaki pečat i štambilj imaju redni broj.

Pojedini dijelovi Doma zdravlja Korenica kao ustrojbene jedinice mogu imati svoje pečate o čemu odlučuje ravnatelj Doma zdravlja Korenica.

III. DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Članak 6.

Dom zdravlja Korenica obavlja sljedeće zdravstvene djelatnosti:

 • obiteljsku (opću) medicinu,
 • dentalnu zdravstvenu zaštitu,
 • zdravstvenu zaštitu žena,
 • zdravstvenu zaštitu predškolske djece,
 • medicinu rada,
 • laboratorijsku dijagnostiku,
 • patronažnu zdravstvenu zaštitu,
 • zdravstvenu njegu,
 • palijativnu skrb bolesnika,
 • sanitetski prijevoz,
 • ljekarničku

Dom zdravlja obvezan je uz odluku Osnivača, osigurati da po prestanku koncesije i privatne prakse u svakoj odobrenoj djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka ima najmanje 30% ordinacija.

Osim zdravstvene djelatnosti iz st. 1. ovog članka, Dom zdravlja Korenica obavlja stručno-administrativne uslužne i pomoćne poslove.

Članak 7.

Dom zdravlja može proširiti ili promijeniti djelatnost, na način propisan zakonom, o čemu odlučuje Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica.

IV. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 8.

Dom zdravlja Korenica je pravna osoba upisana u sudski registar trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 9.

Dom zdravlja Korenica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, drugim propisima, ovim Statutom, općim aktima, odlukama Osnivača i pravilima struke.

Članak 10.

Dom zdravlja Korenica može u pravnom prometu stjecati i preuzimati obveze, može biti vlasnik pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima sukladno zakonu i ovom statutu.

Članak 11.

U zaključivanju ugovora o stjecanju i raspolaganju nekretninama i ostalom imovinom, Dom zdravlja Korenica samostalno istupa u pravnom prometu ako pojedinačna vrijednost nekretnina, odnosno ostale imovine, ne prelazi iznos od 800.000,00 kn.

Ako pojedinačna vrijednost nekretnina, odnosno ostale imovine prelazi vrijednost naznačenu u stavku 1. ovog članka, za zaključivanje ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju i preuzimanju obveza Dom zdravlja Korenica treba pribaviti suglasnost Osnivača.

Članak 12.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Dom zdravlja Korenica odgovara cjelokupnom svojom imovinom, uz ograničenje da se pri tom ne onemogući obavljanje redovne djelatnosti Doma zdravlja Korenica.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Doma zdravlja Korenica.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Dom zdravlja Korenica ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Doma zdravlja Korenica sukladno zakonu i ovom Statutu.

Gubitak nastao u poslovanju Doma zdravlja Korenica Osnivač podmiruje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o ustanovama.

Dom zdravlja Korenica obavlja promet novčanih sredstava preko jedinstvenog žiro-računa za redovno poslovanje.

Članak 13.

Dom zdravlja Korenica predstavlja i zastupa ravnatelj, u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz ograničenja utvrđena ovim statutom.

Upravno vijeće može donijeti odluku da se pojedina ovlaštenja u pravnom prometu iz nadležnosti Upravnog vijeća prenesu na ravnatelja.

Osnivač može donijeti odluku da se pojedina ovlaštenja u pravnom prometu iz nadležnosti Osnivača prenesu na Upravno vijeće ili ravnatelja.

Članak 14.

Ravnatelj Doma zdravlja Korenica ovlašten je u ime i za račun Doma zdravlja Korenica samostalno nastupati u pravnom prometu, osim zaključivanja ugovora:

 • s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite,
 • nabavci i prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 000,00 kuna,
 • izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi 000,00 kuna,
 • zakupu poslovnog

Ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor iz prethodnog stavka ovog članka ako je o tome prethodno donijelo odluku Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica.

Članak 15.

Ravnatelj može svoja ovlaštenja za zastupanje temeljem pisane punomoći prenijeti na druge djelatnike Doma zdravlja Korenica.

Ravnatelj može izdati pisanu punomoć i drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi za zastupanje u zaključivanju određenih vrsta ugovora, za poduzimanje određenih pravnih radnji te za zastupanje u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s posebnim ovlastima.

Članak 16.

Ravnatelj Doma zdravlja Korenica određuje radnike ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

V. USTROJSTVO DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Članak 17.

Radi neometanog i uspješnog obavljanja djelatnosti Doma zdravlja Korenica, te dostupnosti ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite, koju pruža Dom zdravlja djelatnost se obavlja kroz ustrojstvene jedinice:

 1. djelatnost zdravstvene zaštite kroz odjele:
 • odjel za obiteljsku (opću) medicine
 • odjel za dentalnu zdravstvenu zaštitu
 • odjel za zdravstvenu zaštitu žena
 • odjel za zdravstvenu zaštitu predškolske djece
 • odjel za medicinu rada
 • odjel za laboratorijsku dijagnostiku
 • odjel za sanitetski prijevoz
 • odjel za patronažnu zdravstvenu zaštitu
 • odjel za zdravstvenu njegu
 • odjel za palijativnu skrb bolesnika
 1. za stručno administrativne, uslužne i pomoćne poslove kroz: Ravnateljstvo, Odjela službe kadrovskih, općih,  tehničkih, računovodstvenih i financijskih

Članak 18.

Unutarnja organizacija pojedinih odjela, opis poslova i zadataka, te uvjeti za njihovo obavljanje uređuju se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Doma zdravlja Korenica.

Članak 19.

Odjelima iz članka 17. rukovode voditelji. Voditelje odjela imenuje ravnatelj uz prethodno mišljenje Stručnog vijeća Doma zdravlja Korenica.

VI. TIJELA DOMA ZDRAVLJA KORENICA I NJIHOV DJELOKRUG

1. Upravno vijeće

Članak 20.

Domom zdravlja Korenica upravlja Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica i nadzire rad uprave.

Upravno vijeće ima 5 (pet) članova i čine ga:

 • predstavnici Osnivača (predsjednik i 2 člana)
 • predstavnici radnika Doma zdravlja Korenica (2 člana) i to: jedan član kojeg imenuje Radničko vijeće i jedan član kojeg imenuje Stručno vijeće iz redova radnika ustanove sa visokom stručnom

Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu, osim člana kojeg imenuje Radničko vijeće.

Za člana Upravnog vijeća iz Doma zdravlja Korenica ne može biti izabrana osoba koja je član dva ili više upravnih vijeća drugih zdravstvenih ustanova.

Članak 21.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na rok od četiri godine.

Članu Upravnog vijeća- predstavniku radnika Doma zdravlja prestaje mandat i prije istika vremena od 4 godine u slijedećim slučajevima:

 • podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća, opozivom od strane tijela koje ga je imenovalo,
 • prestankom rada u Domu zdravlja Korenica
 • ako bude izabran u više od dva Upravna vijeća druge zdravstvene

Tijelo koje je prema odredbi članka 20. imenuje člana Upravnog vijeća može ga svakodobno razriješiti dužnosti člana Upravnog vijeća.

Kada jedan ili više članova Upravnog vijeća prestane obavljati svoje dužnosti, Upravno vijeće će obavijestiti tijelo koje ga je imenovalo radi izbora novog člana.

Do imenovanja novog člana Upravnog vijeća, preostali članovi Upravnog vijeća obavljat će poslove Upravnog vijeća koji ne trpe odgodu.

Članak 22.

Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica obavlja sljedeće poslove:

 1. Donosi program rada i razvoja Doma zdravlja Korenica i nadzire njihovo izvršenje.
 2. Donosi financijski plan i godišnji obračun.
 3. Brine o urednoj i pravovremenoj izradi periodičnih izvještaja i godišnjeg izvješća (obračuna).
 4. Brine se o izradi i utvrđuje sadržaj izvješća o radu Doma zdravlja Korenica koji podnosi Osnivaču.
 5. Donosi Statut, te odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, uz suglasnost Osnivača.
 6. Donosi opće akte ustanove predviđene zakonom i ovim
 7. Donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća.
 8. Donosi plan i program mjera zaštite na
 9. Odlučuje o nabavci osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 000,00 kuna, prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna, investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete Doma zdravlja Korenica čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna, zaključivanju godišnjih ugovora sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, zaključivanju ugovora sa dobrovoljnim osigurateljima, uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Doma zdravlja Korenica, korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja, raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, potrebi zapošljavanja radnika.
 10. Odlučuje uz suglasnosti Osnivača o: nabavci osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 000,00 kn, prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi iznos od 800.000,00 kn, investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete Doma zdravlja Korenica čija vrijednost prelazi iznos od 800.000,00 kn.
 11. Predlaže Osnivaču promjenu naziva i sjedišta Doma zdravlja
 12. Donosi odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Korenica,proširenju i suženju djelatnosti uz propisane
 13. Donosi odluku o udruživanju Doma zdravlja Korenica u zajednicu ustanova uz suglasnost Osnivača.
 14. Odlučuje o učlanjivanju Doma zdravlja Korenica u članstvo Udruge zdravstvenih ustanova i istupanju iz
 15. Donosi odluku o popisu sredstava i njihove vrijednosti tijekom godine, uz suglasnost osnivača.
 16. Imenuje i razrješava
 17. Imenuje članove tijela predviđenih Statutom i drugim
 18. Daje upute ravnatelju u svezi izvršavanja odluka iz svoje nadležnosti.
 19. Daje ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz njegove nadležnosti, te suglasnost za poduzimanje radnji koje su u nadležnosti ravnatelja kada je to propisano ovim
 20. Odlučuje u drugom stupnju o pravima i obvezama djelatnika Doma u slučajevima predviđenim zakonom, općim aktima i Kolektivnim
 21. Raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu i poslovanju Doma zdravlja

Članak 23.

Upravno vijeće raspravlja i pravovaljano odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Članak 24.

U radu sjednice Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, a u slučaju njegove odsutnosti ili druge spriječenosti djelatnik Doma zdravlja Korenica koji ima ovlast da ga zamjenjuje, bez prava odlučivanja.

Predsjednik Stručnog vijeća Doma zdravlja Korenica sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 25.

Upravno vijeće radi sukladno odredbama Poslovnika o  radu  Upravnog vijeća Doma zdravlja Korenica.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća uređuje: način rada, akte koje donosi upravno vijeće, postupak donošenja akata, prava i dužnosti članova i drugih sudionika sjednice Upravnog vijeća, kao i druga pitanja, u vezi s radom Upravnog vijeća.

Članak 26.

Članovima Upravnog vijeća pripada pravo na isplatu naknade za rad u Upravnom vijeću.

Visina naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća utvrđuje se u skladu s odlukom nadležnog ministra o visini naknade za rad članova upravnih vijeća.

Naknada se isplaćuje iz sredstava Doma zdravlja Korenica.

2. Ravnatelj

Članak 27.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja

Korenica i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja Korenica.

Stručni rad Doma zdravlja Korenica vodi ravnatelj u suradnji sa stručnim tijelima.

Članak 28.

Ravnatelja u slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik Ravnatelja.

Članak 29.

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen preddiplomski I diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjavati druge uvjete propisane

Ako ravnatelj Doma zdravlja nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva.

Članak 30.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće u postupku i na način propisan zakonom.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja objavljenog u javnom glasilu.

Odluku o raspisivanju natječaja iz stavka 2. ovog članka donosi Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

U natječaju se objavljuju sljedeći podaci:

 • uvjeti utvrđeni člankom 29. Statuta vrijeme imenovanja propisano zakonom
 • rok  za  podnošenje  prijave  u  trajanju  od  15  dana  od  dana  objave natječaja
 • rok obavještavanja kandidata – 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

Vršitelj  dužnosti  ravnatelja  ima  sva  prava  i  obveze  ravnatelja  Doma zdravlja Korenica.

Članak 31.

Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana razrješenja ravnatelja.

Članak 32.

Ravnatelj Doma zdravlja Korenica obavlja sljedeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Dom zdravlja Korenica
 • donosi odluke o poslovanju, osim odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju
 • investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja u svim slučajevima, osim u onima koji su prema odredbama ovog Statuta u nadležnosti Upravnog vijeća
 • zaključuje ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća
 • zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama i trgovačkim društvima te u ime i za korist Doma zdravlja Korenica sklapa Ugovore o kreditu radi podmirenja dospjelih, a neplaćenih obveza Doma zdravlja Korenica i za potrebe izvođenja investicijskih radova i investicijskog održavanja do vrijednosti utvrđene
 • organizira stručni rad Doma zdravlja Korenica i koordinira rad u medicinskim i ostalim djelatnostima Doma zdravlja Korenica
 • pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata Doma zdravlja Korenica s odredbama odgovarajućih zakona
 • donosi opće akte Doma zdravlja Korenica utvrđene ovim Statutom I zakonom
 • nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju Doma zdravlja Korenica
 • predlaže program rada Doma zdravlja Korenica
 • poduzima mjere neophodne za izvršenje programa rada i plana razvoja Doma zdravlja Korenica
 • osigurava izvršenje odluke Upravnog vijeća
 • donosi odluku o izboru radnika za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta
 • raspoređuje radnike Doma zdravlja Korenica na drugo radno mjesto u slučajevima utvrđenim odredbama zakona i općih akata Doma zdravlja Korenica o radnim odnosima
 • donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom i općim aktima
 • imenuje Stručno vijeće
 • podnosi Upravnom vijeću pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Doma zdravlja Korenica jednom tromjesečno
 • podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju, nabavi opreme i drugo
 • provodi odluke Upravnog vijeća
 • potpisuje knjigovodstvene isprave, financijske izvještaje i godišnje izvješće Doma zdravlja Korenica
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim

3. Zamjenik ravnatelja

Članak 33.

Zamjenika ravnatelja Doma zdravlja Korenica imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Zamjenik ravnatelja Doma zdravlja mora biti osoba za završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem s najmanje pet godina radnog iskustva.

Zamjenik ravnatelja Doma zdravlja Korenica zamjenjuje ravnatelja Doma zdravlja Korenica u slučaju njegove nenazočnosti.

4. Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra Doma zdravlja Korenica

Članak 34.

Ravnatelj Doma zdravlja Korenica ima pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru Doma zdravlja Korenica.

Pomoćnika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Doma zdravlja Korenica.

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo odgovara za svoj rad ravnatelju Doma zdravlja Korenica i Upravnom vijeću.

5. Stručno vijeće

Članak 35.

Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji – zdravstveni radnici ustrojstvenih jedinica Doma zdravlja Korenica.

Ravnatelj Doma zdravlja Korenica u Stručno vijeće imenuje zdravstvene radnike – koncesionare sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite s Domom zdravlja Korenica, a najmanje jednog zdravstvenog radnika – koncesionara sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite s Domom zdravlja Korenica izabranog većinom glasova koncesionara Doma zdravlja Korenica.

U radu stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici.

Ravnatelj  Doma  zdravlja  Korenica  ne  može  biti  predsjednik,  niti  član Stručnog vijeća.

Stručno vijeće sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

Članak 36.

Stručno vijeće Doma zdravlja Korenica:

 • raspravlja i  odlučuje  o  pitanjima  iz  područja  stručnog  rada  Doma zdravlja
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Doma zdravlja Korenica
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Doma zdravlja Korenica
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Domu zdravlja Korenica daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta ta razvoj zdravstvene djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Doma zdravlja Korenica s financijskim mogućnostima
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika, te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Doma zdravlja Korenica
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad Doma zdravlja Korenica
 • skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika Doma zdravlja Korenica
 • obavlja i druge poslove propisane

Članak 37.

Predsjednik Stručnog vijeća obavlja sljedeće poslove:

 • priprema i saziva sjednicu Stručnog vijeća Doma zdravlja Korenica, utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednica,
 • rukovodi

Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Stručnog vijeća u roku od dva dana na zahtjev ravnatelja Doma zdravlja Korenica.

6. Stručni kolegij

Članak 38.

Stručni kolegij je tijelo koje     Domu zdravlja Korenica razmatra pitanja iz područja stručnog rada iz djelatnosti Doma zdravlja Korenica.

Stručni kolegij imenuje ravnatelj Doma zdravlja Korenica, a sačinjavaju ga najmanje rukovoditelji ustrojstvenih jedinica Doma zdravlja Korenica.

Ravnatelj u Stručni kolegij može imenovati i druge radnike koji su važni za upravljanje Doma zdravlja Korenica.

7. Etičko povjerenstvo

Članak 39.

Etičko povjerenstvo Doma zdravlja Korenica jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Doma zdravlja na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće, i čini ga najmanje pet članova i to:

 • tri člana iz redova radnika Doma zdravlja Korenica,
 • dva člana iz reda vjerske zajednice, pravosudnih dužnosnika ili javih radnika.

Najmanje 40 % članova Etičkog povjerenstva mora biti suprotnog spola, s tim da najmanje jedan član Etičkog povjerenstva treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje jedan član koji nije radnik Doma zdravlja.

Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova Etičkog povjerenstva. Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu.

Članak 40.

Etičko povjerenstvo Doma zdravlja Korenica:

 • prati primjenu      etičkih         i         deontloških  načela         zdravstvene struke          u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja Korenica,
 • odobrava znanstvena istraživanja u Domu zdravlja Korenica,
 • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Doma zdravlja

8. Povjerenstvo za lijekove

Članak 41.

Povjerenstvo za lijekove Doma zdravlja Korenica jest tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Domu zdravlja Korenica.

Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čini ga najmanje pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije ili farmacije.

Povjerenstvo za lijekove donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo za lijekove Doma zdravlja Korenica:

 • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Domu zdravlja Korenica,
 • koordinira aktivnosti vezane uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,
 • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda, te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom

9. Povjerenstvo za kvalitetu

Članak 42.

Povjerenstvo za kvalitetu Doma zdravlja Korenica jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite, te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu ima najmanje pet članova, a imenuje ga Upravno vijeće od predstavnika svih djelatnosti Doma zdravlja.

Povjerenstvo za kvalitetu Doma zdravlja Korenica:

 • vodi registar zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima,
 • vodi registar o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima, provodi kontrolu kvalitete  medicinske  dokumentacije  Doma  zdravlja Korenica.

Povjerenstvo za kvalitetu donosi poslovnik o svom radu.

VII. OPĆI AKTI DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Članak 43.

Osnovni opći akt Doma zdravlja Korenica je Statut.

Statut donosi Upravno vijeće Doma zdravlja Korenica uz suglasnost Osnivača.

Statut i drugi opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Doma zdravlja Korenica, ako samim aktom nije drugačije određeno.

Članak 44.

Upravno vijeće donosi na prijedlog ravnatelja sljedeće opće akte Doma zdravlja Korenica:

 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika

Članak 45.

Ravnatelj Doma zdravlja Korenica donosi sljedeće opće akte:

 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o protupožarnoj zaštiti Pravilnik o knjigovodstvu
 • Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 • Pravilnik o suzbijanju kućnih infekcija
 • ostale opće akte utvrđene zakonom i drugim propisima i ovim

VIII. IMOVINA DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Članak 46.

Imovinu Doma zdravlja Korenica čine stvari, prava i novčana sredstva stečena radom i poslovanjem ili pribavljena iz drugih izvora koja pripadaju Domu zdravlja Korenica temeljem odluke Osnivača.

Članak 47.

Imovinom Doma zdravlja Korenica upravlja i raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj u granicama svoje nadležnosti.

Članak 48.

Sredstva za rad i poslovanje Dom zdravlja Korenica ostvaruje:

 • Ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
 • Ugovorom sa nadležnim Ministarstvom, odnosno drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se na temelju zakona financiraju iz državnog proračuna
 • Ugovorom sa dobrovoljnim osiguravateljima iz sredstava proračuna osnivača
 • Ugovorom s jedinicom lokalne samouprave
 • iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite
 • darovima pravnih i fizičkih osoba
 • iz drugih izvora na način i pod uvjetom određenim zakonom, aktom o osnivanju i ovim

IX. JAVNOST RADA

Članak 49.

Građanima i drugim korisnicima usluga Doma zdravlja Korenica osigurava se pravodobna obaviještenost i uvid u:

 • uvjete i način davanja usluga,
 • podatke i upute o liječenju i ostvarivanju drugih usluga Doma,
 • postupku i načinu ostvarivanja zahtjeva građana glede uslzuga Doma i zaštite njihovih interesa,
 • ostvarivanje prava građana prema odredbi stavka ovog članka osigurava se javnom objavom općih akata Doma zdravlja Korenica i osobnim obavještavanjem građana na njihov zahtjev.

X. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 50.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Doma zdravlja Korenica ili štetilo njegovom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi djelatnici koji bilo na koji način saznanju za ispravu ili podatak koji se smatraju poslovnom tajnom.

Članak 51.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • dokumenti koje ravnatelj i Upravno vijeće proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći ustanovi,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu,
 • plan fizičko tehničke zaštite djelatnika i imovine bolnice
 • druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesu ustanove i njenog osnivača.

Članak 52.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti predsjednik Upravnog vijeća, ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj.

Članak 53.

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što zdravstveni i ostali radnici Doma zdravlja Korenica saznanju o zdravstvenom stanju bolesnika, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu pacijentu ili trećoj osobi.

O čuvanju profesionalne tajne neposredno brine ravnatelj.

XI. NADZOR NAD RADOM DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Članak 54.

Nadzor nad radom Doma zdravlja Korenica i zdravstvenih radnika obuhvaća:

 • unutarnji nadzor
 • stručni nadzor Komore
 • zdravstveno – inspekcijski nadzor

Unutarnji nadzor nad stručnim radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika obavlja se na način  propisan Pravilnikom o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom organizacijskih jedinica zdravstvenih radnika Doma zdravlja Korenica.

Stručni nadzor na radom Doma zdravlja u pružanju neposredne zdravstvene zaštite građanima s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga provodi nadležna Komora.

Zdravstveno inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti zdravstva, kao i nadzor nad stručnim radom Doma zdravlja Korenica i zdravstvenih radnika obavlja Ministarstvo – zdravstvena inspekcija.

XII. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK DOMA ZDRAVLJA KORENICA

Članak 55.

Dom zdravlja Korenica se može pripojiti drugoj zdravstvenoj ustanovi, više ustanova mogu spojiti u jednu zdravstvenu ustanovu ili se jedna ustanova može podijeliti na dvije ili više ustanova.

Dom zdravlja Korenica se može pretvoriti u trgovačko društvo ili pripojiti trgovačkom društvu.

Odluku o statusnim promjenama iz stavka 1. ovog članka donosi Osnivač Doma zdravlja Korenica.

Članak 56.

Dom zdravlja Korenica prestaje s radom u slučajevima određenim zakonom i na način i po postupku propisanim zakonom.

Nad Domom zdravlja Korenica se može provesti stečaj u skladu s propisima o stečaju.

Ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase nakon provedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja Doma predat će se osnivaču Doma.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Doma zdravlja Korenica broj: 2125/55-010-40, od 16. travnja 2010. godine.

Članak 58.

Ovaj Statut, nakon potvrđivanja od strane osnivača objavljuje se na oglasnoj ploči Doma zdravlja Korenica, a stupa na snagu 8. dana od objave, osim odredaba koje se odnose na imenovanje zdravstvenih radnika- koncesionara u pojedina tijela Doma zdravlja Korenica koje stupaju na snagu danom provedbe postupka koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

U Korenici, 19.09.2013. godine Broj: 2125/55-13-156

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nikola Dasović, dipl.ing

Osnivač je dao suglasnost na ovaj statut Odlukom županijske skupštine Klasa:510-01/13-01/85,Urbroj:2125/1-01-13-04 od 30. rujna 2013. godine.

Potvrđuje se da je ovaj Statut na oglasnoj ploči Doma zdravlja Korenica 14.10.2013. te je stupio na snagu 22.10.2013. godine.

RAVNATELJ
Boris Kovačević, dr. med.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH