NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korenica(m/ž)

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.,100/18,125/19,147/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19) te članka 22. i članka 30. Statuta Doma zdravlja Korenica  te Odluke  Upravnog vijeće o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja  ( Klasa:012-02/21-02/11, Urbroj:2125/55-21-01-08 od 28. rujna 2021.godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Korenica(m/ž)

I. Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i                    diplomski sveučilišni studij,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
  • da ne postoji sukob interesa,odnosno da kandidat nema u vlasništvu   ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,       
  • da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica,vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Dom zdravlja ima poslovni odnos,
  • da kandidat ili njegov bračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama Doma zdravlja,
  • da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
  • da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije   donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora;           
  • da poslodavac protiv kandidata ne vodi postupak povrede obveza iz radnog odnosa.

II. O  ispunjavanja uvjeta  kandidati za ravnatelj dužni su priložiti.

1. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke 1.ovog natječaja,

2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili         

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili               ovjerenu presliku,

3. dokaz o radnom iskustvu: a) elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja i b) potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu od 5 godina rada u struci,

4. odobrenje za samostalan rad nadležne komore ( ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja), u izvorniku ili ovjerenu presliku,

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili presliku,

6. ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica,odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojim Dom zdravlja ima poslovni odnos, da kandidat ili njegov bračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u Odlukama Doma zdravlja  

7. uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga,te da nije donijeta presuda( ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

8. uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela Komora,

9. uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.“

III. Ravnatelj Doma zdravlja Korenica imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može , na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja  

IV. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 ( petnaest ) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

V. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br.82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

VI. Svi kandidati biti će izvješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave

VII. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:                        Dom zdravlja Korenica, Zagrebačka 41, 53230 Korenica s naznakom „ Natječaj za ravnatelja- ne otvarati“ ili se mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik na navedenoj adresi.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VIII. Dom zdravlja Korenica pridržava pravo  ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.   

IX. Kandidatima/kandidatkinjama koji ne budu imenovani poštom će biti  vraćena   Dokumentacija priložena uz prijavu.

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                Marija Marjanović,mag.ing.silv.

KLASA: 112-01/21-02/11

URBROJ: 2125/55-21-01-08

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH